Tillbaka till produkter

Granit

Svensk sten.

Kinesisk sten

Tillgängliga stensorter Tillbaka till produkter

Gatsten

Skärmavbild 2016-10-19 kl. 10.11.36

Gatsten finns i formaten storgatsten, smågatsten och mosaiksten. Samtliga sorter har alla sidor klippta. Vi levererar även gatsten med flammad alternativt krysshamrad ovansida.

I detta utföranade är undersidan sågad och övriga sidor klippta.
Svensk standard SS-EN gäller om ej annat finns angivet.

Storgatsten och mosaiksten lagerföres i grå granit, smågatsten i ett kulörer såsom svart, vitt, grått och rött. I mån av tillgång finns även små och storgatsten i begagnad kvalitet.

När du planerar stensättning använd då gärna vår tabell på sidan om Sättning av gatsten
för att få en kvalitet som motsvarar den sättningen du tänkt.

Sättning av gatsten:

Mönster Lämplig stenstrolek
Smågatsten
Radsättning 90±10 (8/10) 100±10 (9/11)
Bågsättning 95±15 (8/11) 100±10 (9/11)
Diagonalsättning 90±10 (8/10) 100±10 (9/11)
Dubbel Diagonalsättning 90±10 (8/10) 100±10 (9/11)
Vågsättning 95±15 (8/11) 100±10 (9/11)
Cirkelsättning 95±15 (8/11) 100±10 (9/11)
Storgatsten
Radsättning 210±30 x 140±10 x140±10
Mosaiksten
Radsättning/Bågsättning 50±20 x 50±20 x 50±20

Enligt branschpraxis får 10% av leveransen ligga utanför angivna mått.

Krav på färdig yta
Storgatsten
Storgatsten i rader sorteras så att skillnaden mellan största och minsta sten i samma skift inte överstiger 15 mm. Nivåskillnader mellan enstaka stenar får inte förekomma. Avvikelser från planhet på en yta med storgatsten får inte vara större än 12 mm mätt på 5 meters sträcka. Stenen skall sättas med max 15 mm fogbredd. Färg och asfaltrester får inte förekomma på färdig yta. I beläggningen får inte förekomma svackor som kan ge upphov till vattensamlingar.

Smågatsten
Ytan skall vara jämn och inte innehålla förhöjningar eller svackor. Nivåskillnader mellan enstaka stenar får inte förekomma. Avikelser från planhet på en yta med smågatsten får inte vara större än 10 mm mätt på en 5 meters sträcka. Smågatstenen i rader skall sorteras så att skillnaden mellan största och minsta sten inte överstiger 10 mm. Stenen skall sättas med max 10 mm fogbredd. Färg och asfaltrester får inte förekomma på färdig yta. I beläggningen får inte förekomma svackor som kan ge upphov till kvarstående vatten.

gatsten_0

Prestandadeklarationer

Tillgängliga stensorter Tillbaka till produkter

Kantsten

hej4

Kantstenens främsta uppgift är att skilja olika markytor och att markera olika markytors användning.
Kantsten skyddar gångtrafikanter på trottoarer och leder runt trafiken på rätt sätt i rondeller.

Kantstenen har även en viktig uppgift som mothåll för intilliggande beläggning.

Det ställs stora krav på hållfasthet, slitstyrka och frostbeständighet hos kantstenen.

Det finns kantsten i ett antal olika utföranden, följande beteckningar används.

RV Råkilad vinkelkantsten
RF Råkilad faskantsten
GV Krysshamrad (gradhuggen) vinkelkantsten
GF Krysshamrad (gradhuggen) faskantsten


Den råhuggna kantstenen finns som standard i bredder från 8 cm upp till 15 cm.

8 cm parker och miljöer där det endast förekommer gångtrafik. Även lämplig där villaägaren vill använda granit vid garageinfarter och trädgårdsgångar.
10 cm till områden med lättare trafik, bostadsområden och parkeringsplatser.
12 cm vid de vanligast förkommande trafikmiljöerna.
15 cm används där det förekommer mycket tung trafik samt oftast i rondeller med hög trafikbelastning.


Gradhuggen kantsten finns som standard i bredder från 12 cm upp till 17 cm.

12 och 15 cm innerstadsmiljöer där det ställs höga kvalitets krav.
17 cm oftast förekommande i innerstadsmiljöer. Används med fördel även vid bussfickor
och liknande platser där man söker sten som är skonsam mot däcksidorna vid en eventuell påkörning.


All standardkantsten som vi säljer är tillverkad enligt standard SS-EN 1343-2012.

Mått och beteckning:

Kantstenens olika ytor:

kantstenensolikaytor

Båglängder – radiesten:

Lagerförda kantstenar:

* Lagerförda konvexa radier är jämnt huggna på baksidan och kan oftast även användas som konkava.

Montering av kantsten:

Sättning i grus
Traditionellt har vi alltid satt vår kantsten i sand eller grus. Detta har medfört att man har valt att hugga bort nedre hörnen på kantsten som säljs i Sverige.
Genom denna underhuggning blir det plats för att sättningsmaterialet då man drar ihop två kantstenar på den grusbädd man gjort för stensättningen.
Metoden gör att man får ihop fogarna ordentligt. Sättning i grus är enkelt.
Man drar ut en grusbädd som man sätter stenarna på, sedan justerar man höjden genom att ta bort eller lägga till grus. Gruset är också medgörligt om man skall stöta ner en kantsten eller om det är mindre justeringar som skall göras.
Grussättning gör det också enkelt att efterjustera en sättning. Detta kan vara till fördel vid tjälskador. Gruset har även fördelar den dag man väljer att plocka upp stenen och återanvända den till annat objekt.

Sättning i betong
Sättning i betong görs ofta på platser med stor trafikbelastning. En del av våra större städer har valt denna metod vid sättning i innerstadsmiljö.
Man gjuter en sula där kantstenarna sedan ställs ned på träkilar. Kilarna gör det lätt att justera stenen. När man fått stenen perfekt gjuter man fast den.

Limning av granitkantsten
En metod som används vid montering av kantsten på exempelvis broar. Man beställer vid dessa tillfällen kantsten med sågad undersida. Detta för att bästa vidhäftning skall fås. På marknaden finns ett flertal fabrikat av stenlim som är lämpade för denna form av montering.

montering_av_kantsten
Vad kan man ställa för krav på monterad kantsten
I kantstenslinjen på en raksträcka av 10 meter får fram- och översida ej avvika från raklinjen mer än 10 mm.
Största tillåtna språng vid fog vid framsida och översida är för råkilad sten 5 mm och för krysshamrad 3 mm. Måtten är tagna 5 mm in på den lägre stenen.

Synlig fogbredd mellan kantstenar skall vara 3-7 mm för krysshamrad sten och
3-10 mm för råkilad kantsten.
Eventuell fasning av kantsten skall utföras genom huggning. Sågade ytor eller spår får ej förekomma på synliga ytor.

Kantsten av olika utseende och sorter bör ej blandas på samma sträcka.
Monteringstips

Råkantsten är tillverkad med en synlig sida och en baksida. Det är mycket viktigt att stenen monteras så att den synliga sidan alltid vänds åt rätt håll. Detta är nödvändigt för att monteringslinjen skall bli rak.

Kansten med allt för vida måttoleranser måste måttsorteras före monteringen så att likartade bredder monteras i följd. Detta för att fogen mot anslutande yta mot den bakre kantstenslinjen ej skall variera för mycket. Vid montering av kantsten vid starkt trafikerade ytor, t ex busshållplatser finns stor risk att stenar nöts mot varandra i fogen och flisor spjälkas ut. Risken är stor när krysshamrad kantsten används med för smal fog. Detta motverkas om stenen monteras med rätt fogbredd. Distansmaterial kan användas i fogarna vid montering för att eliminera detta.

Mätning av formtoleranser:
matning_av_formtolerans1

Tillåten avvikelse från nominell dimesion Bredd Klass 1 (1) Höjd Klass 2 (H2)
Mellan två kilade/huggna(1) sidor ± 10 mm ± 30 mm ± 20 mm
Mellan en kilad/huggen (1) och bearbetad sida (2) ± 5 mm ± 20 mm ± 10 mm
Mellan två bearbetade sidpr ± 3 mm ± 10 ± 5
Tillåten avvikelse från rakhet och skränkning (vridning)
(Enbart rak kantsten)
Råkilad (1) Bearbetad (2)
Kantrakhet parallellt med översidan (e)   ± 6 mm   ± 3 mm
Kantrakhet vinkelrätt mot översidan (f) ± 6 mm ± 3 mm
Vinkelräthet mellan översida och framtida (nominellt vinkelrätt) (a) ± 10 mm ± 7 mm
Vridning av överytan ± 10 mm ± 5 mm
Vinkelräthet mellan översida och fogsida (b), (c), (d) all kantsten ± 5 mm
Tillåten avvikelse från skränkning (vridning) synliga ytor Klass 1 Klass 2
Sågad ± 5 mm ± 2 mm
Ytterarbetad ± 5 mm ± 5 mm
Kilad/huggen ± 15 mm ± 15 mm
Tillåten ytojämnhet (fördjupningar och förhöjningar) Fog Front/Baksida
Kilad/huggen (typ RV, RF) + 3, -10 mm + 10, -15 mm
Grovbearbetad (typ GV, GF) + 3, -10 mm + 5, -10 mm
Finbearbetad + 3, -10 mm + 3, -3 mm

1) Kilad, huggen, klippt etc.
2) Till exempel frammad, krysshamrad, blästrad.
Synliga ytor ska vara fira från borrhål, men märken efter utjämnade kilhål får finnas. 
Radien både för råkilad och bearbetad radiekantsten ska ligga inom 2% av nominellt värde.

Prestandadeklarationer

Tillgängliga stensorter Tillbaka till produkter

Trappor

Tågstop Kviding

Tågstop Kviding

Dimensionering och montering av trappor

Vid utformning av trappor är det viktigt att få rätt förhållande mellan steghöjd och stegbredd så att det blir bekväma att gå i. Detta gäller inte minst terrängtrappor som oftast har många steg.

För god gångbarhet kan trappan dimensioneras enligt formeln.

dimensionering_av_trappor

Lämplig steghöjd utomhus är 15 cm.
Exempel: Total nivåskillnad 135 cm, steghöjd 15 cm. 135:15= 9 steg
Planstegets djup blir då enligt formeln 34 cm (+överlappning).
Trappsteg av granit tillverkas vanligen i längder upp till 2,5 m. Längre steg delas.
Bredd och höjd anpassas till trappans totalmått.

Vanliga dimensioner på blocksteg är: bredd 360 mm, varav synlig 340 mm, höjd 140 mm, vilket ger en steghöjd på 150 mm inklusive fall och fog. Bottensteget tillverkas ofta 20-30 mm högre.

Svängda trappor kan också utföras med steg tillverkade i radiell form. Barnvagnsramper som är infällda i blocksteget tillverkas ofta 300 mm breda och med 300 mm steg mellan ramperna.

Montering i bruk
Vid montering i bruk utförs underlaget vanligen av en ramp av 50-100 mm betong. Plattan gjuts direkt på slänt av väl packat, icke tjälskjutande material. Stenen sätts i jordfuktigt cementbruk som läggs i 150-200 mm breda banor. Mellan banorna läggs dränerande grus som kanaler för att hindra kvarstående vatten som kan ge upphov till salt och kalkutfällningar. Kanalerna måste mynna ut i dräneringsskikt i trappans nederände. Vid montering i cementbruk är det viktigt att slamma stegens undersida på den yta som ligger an mot bruket. Detta för att öka vidhäftningen.

Vid sågad undersida rekommenderas att stegen dubbas fast med rostfri dubb. Detta gäller främst översteget.

Montering i grus
Läggningen kan även utföras i grus på en underbyggnad av grus eller samkross, eller på en 50-100 mm tjock sluttande betongplatta. Underbyggnaden utförs till tjälfritt djup och med erforderlig komprimering och dränering så att det inte finns risk för sättningar och tjälskjutning.

Tillgängliga stensorter Tillbaka till produkter

Murar

Blockstensmur

Blockstensmur av granit levereras enligt de mått som du önskar. Vi har dock vissa toleranser vi följer för att du skall få ett lyckat objekt.
Som standard levererar vi din mur med sågad undersida, vid enkelsidig mur tillverkar vi muren med 200±20 mm under mark. Vid en dubbelsidig mur rekommenderar vi 300±20 mm under mark.
Blockstensmurar tillverkas av råkilade granitblock. Knölar på synliga ytor får då vara max 100 mm. Märken efter kilhål får förekomma.
Muren kan också tillverkas med sågade ytor som vi krysshamrar eller flammar.
Här nedan visar vi en tabell med några exempel för att du skall en uppfattning om vikter och mått. Detta är dock inga standardmått, det är du som avgör.

Självklart tillverkar vi även radiella murar om du önskar.

Synlig
höjd mm
Total
höjd mm
Tjocklek
översida mm
Tjocklek
undersida mm
Vikt
kg/lm ca
Synliga ytor råkilade med tillsatta, raka kanter, max 100mm knölar.
Rak enkelsidig mur i fallande längder 500-2500 mm.
350 550-100 200+6 min 180 370
500 700+100 200+6 min 180 470
600 800+100 200+6 min 180 600
700 900+100 200+6 min 180 700
800 1000+100 200+6 min 180 800
900 1100+100 200+6 min 180 900
Synliga ytor flammade eller krysshamrade med sågade kanter.
Rak enkelsidig mur i fallande längder 500-2500
350 550±20 200+3 200+20 270
500 700±20 200+3 200+20 380
600 800±20 200+3 200+20 430
700 900±20 200+3 200+20 490
800 1000±20 200+3 200+20 540
900 1100±20 200+3 200+20 600

blocksten1 blocksten2

Blockstensmur

Blockstensmur tillverkas normalt med sågade fogsidor. Dessa sidor kan även råkilas och tillsättas för att få ett enhetligt utseende.

blockstenritning2

Murar med sågade fogsidor monteras med 10±3 mm fog, vilket är inräknat vid specifikationen för stenblocken vid bestämda längdmått. Alternativt kan blockstensmuren tillverkas med huggna fogar för montering med 20-50 mm fog.

Som underlag vid montering av blockstensmur skall uppgifter om befintliga och projekterade markförhållanden finnas med på höjd och ytskiktsplaneringar samt ritningar. Höjder skall anges på murkrön, framsida och baksida mur. Det är av stor vikt att höjd anges vid hörn och nivåskillnader. Leverantören kan då på ett enkelt sätt få fram hur höga blocken skall vara på en viss sträcka av muren. Detta medför att kostnaderna för muren hålls nere.

Man varierar då höjderna på blocken efter marknivån istället för att använda en och samma höjd, den högsta på hela sträckan.

Tillgängliga stensorter Tillbaka till produkter

Stolpar

granitstolpeGranitstolpar

Är en produkt som har funnits i många år. Kan användas som grindstolpe, avdelare i trafiken, inbrottsskydd framför butiker och på många andra platser där avgränsningar behövs.

Stolparna tillverkas i varierande storlekar och med olika ytbehandlingar. Vi tar fram den stolpe som passar för dina önskemål.

Vid monteringen är det lämpligt att ha minst 500 mm under mark då du sätter den i grus, och ca 300 mm om du önskar sätta den i betong.

Tillgängliga stensorter Tillbaka till produkter

Beklädnad

Skärmavbild 2016-10-20 kl. 13.36.16En idealisk beklädnad för fasader och grunder med begränsad plats. Med en tjocklek av ca 35 mm gör att den är idealisk för montage på husgrunder, fasader, brokonstruktioner där man vill ge objektet ett massivt intryck. Stenen har en råkoppsyta med max 50 mm knölar. Övriga sidor och baksida är sågade.

Stenen tillverkas i höjder från 200 mm-500 mm. Samtliga höjder kan fås med hörnstenar för att förstärka intrycket. Den låga vikten gör att stenen kan monteras helt utan lyfthjälpmedel. Vid montering användes rostfria krammlor för att bästa resultat skall uppnås. Dessa krammlor tillhandahållas av företag som har fästteknik som specialitet. Där kan du även få expertråd för monteringen.

För en god slutfinish fylls fogarna med färganpassad elastisk fogmassa.

Tillgängliga stensorter Tillbaka till produkter

Hällar

Markbeläggning med plattor och hällar används i utemiljön främst för sina goda egenskaper både vad det gäller estetiskt och mekaniskt. Naturstenen ger intryck av beständighet och skapar atmosfär. Man bör dock vara väldigt noga med att använda rätt sort av stenmaterial, okänsligt för tösalter om underliggande värme saknas, ej för porösa sorter som snabbt tar åt sig smuts. Ett allmänt krav är att stenen skall vara fri från sprickor, borrhål, öppna klov, etc.

dsc_2674-kopiaVanligast förekommande ytbearbetning är krysshamrad och flammad. En flammad yta är ett gott val när man vill behålla stenens struktur och naturliga lyster. Ytan är dessutom sträv och halksäker. En krysshamrad yta lämpar sig mest för tjockare plattor utomhus. På krysshamrade och flammade plattor med sågade sidor bör ovankanterna dövas eller fasas några mm. De utsatta synliga hörnen blir mindre känsliga för utspjälkning samtidigt som ytan blir mer gångvänlig.

Hällarna levereras i den bredd , längd och tjocklek som önskas till det specifika objektet. För att kunna välja rätta dimensioner är det viktigt att veta vilka belastningar plattan kommer att utsättas för. Man måste även ta hänsyn till projekterad underkonstruktion, om plattan skall läggas i sand eller bruk. Långa smala plattor har dessutom sämre hållfasthet mot knäckning än korta och mer kvadratiska. Hällarna tillverkas med 2 typer av långsidor, sågade eller klippta med max 10 mm knölar.

Vid montering i enkla rader med tillexempel gatsten mellan hällarna används lämpligen klippta långsidor. Man undviker då skarp kontrast mellan gatstenen och hällen. På större ytor med enbart hällar sågar man fogarna. Det är väldigt viktigt att man vid läggning använder en fog på min. 5-8 mm för att undvika att hällarna gnager på varandra vid rörelse. Lägger man hällarna för tätt är det mycket troligt att det går fliser ur kanterna. För ytor där det förekommer lättare fordonstrafik bör hällarna vara minst 80 mm tjocka om de läggs i grus. Vid platser där det förekommer tung trafik bör hällarna vara 100-150 mm alternativt sättas i cementbruk med god underbyggnad. Vid parkanläggningar och för privatbruk i villaträdgården kan tjockleken vara 30 mm.

Prestandadeklarationer

Tillgängliga stensorter Tillbaka till produkter

Special

scanstone-stationenVid speciella projekt så finns det möjlighet för dig som kund att själv påverka hela utformningen.

Detta gör att ni kan välja allt från granittyp, bearbetning och mått och utformning.

Vi ritar upp produkten i vårt 3D ritnings program där ni kommer att se hur varan kommer att se ut och upplevas.

Tillbaka till produkter

Begagnad sten

Här visar vi vårt aktuella sortiment av begagnad sten

Beg. svensk gatsten röd Tranås

Beg. svensk gatsten svart diabas

Beg. svensk RV2 i röd Tranåsgranit

Beg. svensk gatsten Hallandsgnejs